facebook
Menüyü Görüntüle

YÖNERGEMİZ

Kabul Tarihi: YK/28.02.2020/2020-273/Gen. Sek. Sunuşu

 

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TAHKİM MERKEZİ YÖNERGESİ

I. BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

Kuruluş
Madde 1-
1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 110. maddesi uyarınca Türkiye Barolar Birliği’nin görevleri arasında yer alan veavukatlık hukukuna ilişkin görevler kapsamında olmak üzere, avukatların birbirleri ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde güveni sağlamaya, avukatlık mesleğinin saygınlığını korumaya, meslekî dayanışmanın sağlanması ve devamlılığına yönelik olarak, uyuşmazlıkların adalete uygun ve ivedilikle çözümlenmesi amacıyla, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’na bağlı olarak Türkiye Barolar Birliği Çalışma ve Danışma Kurulları Temel Yönergesi ve bu yönergede düzenlenen esaslar çerçevesinde faaliyet göstermek üzere Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi kurulmuştur.
Amaç
Madde 2-
Bu yönergenin amacı; avukat ile müvekkil veya avukat ile bir diğer avukat arasında, avukatlık sözleşmelerinden veya hukuki ilişkilerden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla, Tahkim Merkezi kurulması ve ilgililerden birinin başvurması üzerine,kesin karar vermek üzere öngörülen tahkim sistemine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
Kapsam
Madde3-
Bu yönerge, Tahkim Yürütme Kurulu, Hakem ve Hakem Heyetleri ve bu merkeze bağlı olarak çalışacakların görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsamaktadır.Avukat ile Müvekkil veya Avukat ile diğer bir Avukat arasında tahkim merkezi yetkisini kabul edenlerin sorunlarının çözümünde gerekli düzenlemeleri içerir.
Dayanak
Madde 4-
Bu yönerge, 19.03.1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 110. maddesi ile 19.06.2002 tarihli ve 24790 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’ne dayanılarak ve Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları ile Türkiye Barolar Birliği Çalışma ve Danışma Kurulları Temel Yönergesi’ne uygun olarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde5-
Bu yönergede geçen;
a) AAÜT: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesini,
b) Birlik: Türkiye Barolar Birliği’ni,
c) Birlik Yönetim Kurulu: Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nu,
ç) Hakem ve Hakem Heyeti: Avukat ile müvekkil arasında veya avukat ile avukat arasındaki avukatlık sözleşmelerinden veya hukuki ilişkilerden doğan uyuşmazlıkları çözen hakemi ve/veya en üç kişiden oluşan hakem heyetini,
d) Hakem Listesi: Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi tarafından belirlenen yeterlilik kriterleri kapsamında hakem veya hakem heyetinin oluşturulmasında esas alınacak listeyi,
e) Merkez: Bu yönerge uyarınca oluşturulan Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi’ni,
f) Tahkim Yürütme Kurulu: Bu yönerge uyarınca oluşturulan Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi Yürütme Kurulu’nu,
g) Tahkim Anlaşması: Tarafların, aralarındaki doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların tümünün veya bazılarının tahkim yoluyla çözümlenmesi konusunda yaptıkları anlaşmayı ifade eder.
II. BÖLÜM
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TAHKİM MERKEZİ

Tahkim Merkezi’nin Oluşumu
Madde 6-
Merkez; avukat ile müvekkil veya avukat ile bir diğer avukat arasında avukatlık sözleşmelerinden veya hukuki ilişkilerden doğan uyuşmazlıkların, tarafsız ve bağımsız hakem veya hakem heyeti tarafından işbu yönergeye uygun çözülmesinde ihtiyaç duyulan idari görevleri üstlenmek üzere, Birlik bünyesinde kurulmuştur. Kurul, Ankara’da, Türkiye Barolar Birliği bünyesinde görev yapar.
Merkez, Birlik Yönetim Kurulu’nca atanan beş üyeden oluşan Yürütme Kurulu’dan oluşur. Kurul üyesi olabilmek için; halen baroya kayıtlı bulunmak, en az on yıl fiilen serbest avukatlık yapmış olmak ve Avukatlık Kanunu’nun 90/2. maddesinde belirtilen cezaları almamış olmak şarttır.
Kurulun sekretaryası ile diğer iş ve işlemlerini yürütmek üzere Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreterliği’nce personel ve yer tahsis edilir. Türkiye Barolar Birliği bünyesinde görevli bir avukat, merkeze Raportör olarak atanır.
Yürütme Kurulu üyeleri, uyuşmazlıkların çözümünde rol alamazlar, hakemlerin veya hakem heyetlerinin, sorunun çözümü ile ilgili faaliyetlerine ve kararlarına müdahale edemezler.
Kurul üyeleri görevlerinde bağımsızdır. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı, baro başkanlığı, Türkiye Barolar Birliği ve baroların yönetim, disiplin ve denetleme kurulu başkanlık ve üyelikleri görevlerinde bulunanlar, bu görevleri sırasında Yürütme Kurul üyesi ve hakem olamazlar. Yönetim Kurulu, Avukatlık Kanunu ve Yönetmeliği ile meslek kurallarında belirtilen düzenlemeleri ihlal eden veya avukatlık mesleğinin saygınlığını zedeleyen Yürütme Kurulu üyesi veya hakemin, süreli veya süresiz olarak görevden alınmasına karar verebilir. Avukatlık Kanunu’nun 90/2. maddesindeki cezalardan birisini alanların kurul üyeliği veya hakemlikleri, Yönetim Kurulu kararı ile düşürülür. Birlik Yönetim Kurulu’nun görev süresi ile sınırlı olup bu süre sonunda kendiliğinden sona erer. Kurul üyeleri, Birlik Yönetim Kurulu yeni görevlendirme yapana dek görevlerini sürdürürler.
Kurul üyeleri, belirlenmiş toplantılara üst üste iki kez mazeret bildirmeden katılmadıkları takdirde görevden çekilmiş sayılırlar. Kurul üyeleri, kuruldan istifa, çekilmiş sayılma ve baro levhasından silinme hallerinde üyelik vasıflarını kaybederler.
Herhangi bir nedenle boşalan kurul üyeliklerine Birlik Yönetim Kurulu tarafından derhal yeniden atama yapılır.
Kurul, Ankara’da, Türkiye Barolar Birliği bünyesinde görev yapar.

Tahkim Merkezi Yürütme Kurulu’nun Görev ve Yetkileri
Madde 7-
Tahkim Yürütme Kurulu, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu Üyeleri arasından görevlendirilecek bir koordinatör üye ve ayrıca seçilecek beş üyeden oluşur. Koordinatör üye, Yürütme Kurulu ile Yönetim Kurulu arasındaki iletişimi sağlar, toplantılara katılır, görüşlerini açıklar ancak oylamalara katılmaz.
Tahkim Yürütme Kurulu:
a) Başkan, başkan yardımcısı ve genel sekreterini seçer,
b) Kurul halinde çalışır ve karar alır,
c) Oyçokluğu ile karar verebilir,
ç) Uyuşmazlıkları kendisi çözmez, sadece usul ve şekil olarak takip eder, çözüm için usulü işlemleri tamamlanmış dosyayı hakem heyetine tevdii eder,
d) Uyuşmazlıkların hakem veya hakem heyeti tarafından çözülmesi için gereken idari işlemleri yürütür,
e) Merkezin yapısı ve işleyişi ile ilgili iç yönergeleri hazırlar, onay için Birlik Yönetim Kurulu’na sunar,
f) Tahkim başvurularını değerlendirir, şekil yönünden kabul veya reddeder,
g) Hakem Listelerini düzenleyerek Birlik Yönetim Kurulu’nun onayına sunar,
h) Başvurusu kabul edilen uyuşmazlıklara ilişkin hakem veya hakem heyetinin yönergeye göre oluşturulmasını sağlar,
ı) Hakem ve hakem heyeti ücret tarifesini hazırlar, onay için Birlik Yönetim Kurulu’na sunar,
i) Hakem veya hakem heyetinin reddi istemlerinde nihai olarak karar verir,
j) Hakem veya hakem heyetinin süre uzatım istemlerini görüşüp gereğine göre uzatma kararı verir,
k) Hakem ve hakem heyetinin emek ve mesailerine karşılık ücretlerin ödenmesini sağlar,
l) Sekretarya ve kurullara verilecek görevleri belirler,
m) Yönerge ve iç yönergelerde sayılı diğer görevleri yerine getirir.
Başkanın Görevleri:
a) Kurul’u toplantıya çağırmak,
b) Merkez’in idari çalışmalarını koordine etmek,
c) Merkez çalışmalarını üç aylık dönemlerde Türkiye Barolar Birliği’ne rapor etmektir.
Başkan Yardımcısının Görevleri:
a) Başkan olmadığı takdirde Tahkim Merkezi Yürütme Kurulu’na Başkanlık etmek,
b) Tahkim Yürütme Kurulu’nun vermiş olduğu görevleri yerine getirmektir.
Genel Sekreterin Görevleri:
a) Kurulun idari işlerini yürütmek,
b) Alınan başvuruları Kurul’a sunmak,
c) Kurul’un almış olduğu kararları yazılı hale getirmek,        
ç) Alınan kararları taraflarına ve hakem veya hakem heyetine tebliğ etmektir.
Raportör Avukatın Görevleri:
a) Tahkim Merkezi başvuru defterinin tutulmasını sağlamak,
b) Tahkim Yürütme Kurulu’na yapılacak başvuruları almak,
c) Dilekçelerin teatisini sağlamak, dosyanın tekemmül ederek Genel Sekreter’e sunulacak hale gelmesini sağlamak, dosyadaki eksiklikleri gidermek,
d) Genel Sekreter’in istemleri doğrultusunda işlemleri tamamlamak,
e) Kararların süresi içerisinde hakemler tarafından yazılmasını sağlamak bu konuda Genel Sekreter’e bilgi vermek,
f) Hakem kararlarını taraflara tebliğ ederek kararların kesinleştirilmesini sağlamak,
g) İşlemi biten dosyalar hakkında arşiv işlemlerini tamamlamak,
h) Türkiye Barolar Birliği Yazı İşleri Müdürlüğü ile iletişimi sağlamak,
i) Yürütme Kurulu ve Genel Sekreter kararlarının gecikmeden uygulanmasını sağlatmaktır.

III. BÖLÜM
TAHKİM SÖZLEŞMESİ 

Tanımı ve Şekli
Madde 8-
Tahkim Sözleşmesi, avukat ile müvekkil veya avukat ile avukat arasındaki avukatlık sözleşmelerinden veya hukuki ilişkilerden doğan uyuşmazlıkların tamamı veya bir kısmının çözümünün, hakem veya hakem heyetine bırakılması hususunda yaptıkları anlaşma veya anlaşmalardır.
Tahkim sözleşmesi, yazılı şekilde olmak üzere, taraflar arasındaki sözleşmenin bir şartı veya ayrı bir sözleşme şeklinde yapılabilir.
Taraflar, aralarında uyuşmazlık doğduktan sonra tahkim yoluna gidebilirler.
Yazılı şekil şartının yerine getirilmiş sayılması için;tahkim sözleşmesinin taraflarınca imzalanmış yazılı bir belgeolması veya taraflar arasında karşılıklı mektup, telgraf, faks, e-posta gibi bir iletişim aracılığıyla veya elektronik ortama geçirilerek teyit edilmesi ya da yazılı tahkim sözleşmesi olmamasına rağmen tahkim başvuru dilekçesine karşı tarafça verilen cevaplarda tahkime dair itirazda bulunulmamış olması yeterlidir.
Asıl sözleşmenin bir parçası haline getirilmek amacıyla tahkim şartı içeren bir belgeye yollama yapılması halinde, bu maddenin 4. fıkrasındakişartların varlığı halinde taraflar arasında tahkim sözleşmesi var sayılır.
Tahkim sözleşmesine karşı, asıl sözleşmenin geçerli olmadığı itirazında bulunulamaz.
Aksi sözleşme ile kararlaştırılmadığı takdirde, uyuşmazlıklara uygulanacak kurallar sözleşmenin yapıldığı tarihte yürürlükte olan hukuk kurallardır.

Tahkim Başvurusu
Madde  9
Tahkim başvurusu, yazılı dilekçe ve varsa ekleri ile birlikte karşı taraf sayısından bir suret fazla olacak şekilde, Tahkim Yürütme Kurulu tarafından belirlenmiş başvuru ücretini ve yargılama gider avansının yatırıldığına dair dekont ekinde, Tahkim Merkezi Genel Sekreterliği’ne elden veya iadeli 6 taahhütlü posta ile teslim edilmesiyle yapılır. Başvuru ücreti ve yargılama gider avansı tam olarak yatırılmadan yapılan başvurular işleme konmaz. Tahkim başvuru dilekçesinde;
a) Tarafların adı, soyadı, unvanı, geçerli nüfus kimlik numarası, uyruğu, adresi ve tebliğe esas elektronik posta adreslerini,
b) Talebin konusu ve miktarı, talebin dayandığı vakıalar ve uyuşmazlığa ilişkin açıklamalar, delil listesi ve belgeler,
c) Tahkim Anlaşması ve ilgili belgeleri,
ç) Hakemlerin seçimi ve sayısı ile ilgili bilgiler, varsa hakem seçimine ilişkin öneriler ile hakem listesinde belirtilenler içerisinden seçilen hakem isimleri,
d) Tahkimin dili ve uygulanacak hukuk kuralları hakkında açıklama,
e) Talepte bulunanın veya kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası ile dayanak temsil belgesi veya vekâletname bulunur.
Tahkim Merkezi Genel Sekreterliği’nce bu maddenin 2. fıkrasında yazılı hususlarda eksiklik tespit edilmesi halinde, başvurucuya bu eksiklikleri tamamlaması için iki hafta kesin süre verilir. Bu süre içerisinde eksikliklerin giderilmemesi halinde başvuru yapılmamış sayılır. Ancak başvurucunun talebi üzerine Tahkim Merkezi Yürütme Kurulu’nca bir defaya mahsus olmak ve iki haftadan fazla olmamak üzere süre uzatımı verilebilir. Başvurunun yapılmamış sayılması halinde başvurucu tarafından yatırılan başvuru ücreti ve yargılama gider avansı, Türkiye Barolar Birliği’ne gelir kaydedilir.
Tahkim Yürütme Kurulu’na elden veya iadeli taahhütlü posta yolu ile verilen başvuru dilekçesi Birlik gelen evrak defterine kaydedildiği gün itibarı ile tahkim yargılamasına ilişkin zamanaşımı ve hak düşürücü süreler kesilir.
Bu maddenin 2. fıkrasında yazılı hususlarda eksiği bulunmayan başvuru dilekçe ve ekleri, karşı tarafa Tahkim Merkezi tarafından tebliğ edilir.

Hakem Listesinin Oluşumu ve İtiraz
Madde 10
Nihai hakem listesi, Barolar tarafından seçilerek gönderilen adaylar ile Tahkim Merkezi’ne başvuran, en az 10 yıl fiilen serbest avukat olarak çalışmış ve haklarında disiplin cezası verilmediğini bağlı bulunduğu Barodan belgeleyen kişilerden oluşur. Nihai hakem listesinde yer alacak hakemlerin başvuruları, TBB Tahkim Merkezi tarafından incelenir ve TBB Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.
Hakem Listesi, Türkiye Barolar Birliği internet sitesinde ilan edilir ve yayınlanır. Hakem olarak seçilenlerin 15. maddedeki vasıfları taşıması gereklidir.
Barolarca belirlenen ve Tahkim Merkezi’ne doğrudan başvurup, Yürütme Kurulu’nca değerlendirilerek Yönetim Kurulu’na sunulan ve Yönetim Kurulu’nca kabul edilen hakemler, anılan hakem listesinde yayınlanır. Yönerge şartlarına uymayan  hakem isimleri Yürütme Kurulu’nca değerlendirilip listeye konulmaz.
Uyuşmazlığın konu ve kapsamına göre, tarafların verdikleri başvuru ve cevap dilekçelerinde 9/ç maddesindeki bilgiler doğrultusunda taleplerini ve seçtikleri hakem sayısını ve hakem listesinde belirtilenler içerisinden seçtikleri hakem isimlerini Kurul’a bildirmeleri gerekir. Tarafların anlaşamaması veya tarafların belirlediği hakem veya hakemlerin Kurul tarafından haklı nedenle uygun görülmemesi halinde, Tahkim Yürütme Kurulu tarafından re’sen hakem seçilebilecektir. Taraflar, hakem sayısını serbestçe kararlaştırabilirler. Tarafların birden fazla hakem kararlaştırmış olmaları halinde hakem sayısı tek sayı olur. Taraflar, hakem sayısı hakkında anlaşamamışlarsa Tahkim Yürütme Kurulu, ilgili tüm hal ve şartları dikkate alarak uyuşmazlığın tek hakem veya üç hakemden oluşacak hakem heyeti tarafından çözümleneceğine karar verir. Taraflar, uyuşmazlığın tek hakem tarafından çözümleneceğine karar verdiğinde tek hakemi de birlikte seçerler. Davacının başvuru dilekçesinde belirttiği tek hakemin seçimi konusunda anlaşılamazsa, Tahkim Yürütme Kurulu tek hakemi tayin eder. Uyuşmazlığın hakem heyeti tarafından çözümleneceği hallerde taraflardan her biri, tahkim talebi başvuru dilekçesinde ve tahkim talebine cevabında birer hakem seçerler. Taraflardan birinin hakem seçmemesi halinde hakemi Tahkim Yürütme Kurulu tayin eder. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, seçilen veya tayin edilen iki hakem, üçüncü hakemi belirler. Seçilen veya tayin edilen iki hakem, seçildiklerinin veya tayin edildiklerinin Sekretarya tarafından kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren on beş gün içinde üçüncü hakemi belirlemezlerse, üçüncü hakemi Tahkim Yürütme Kurulu tayin eder. Bu yönergede, sürelerin hesabında, resmi tatil günleri ile iş günü olmayan günler de hesaba katılır. Sürenin son gününün resmi tatil günü veya iş günü olmayan bir güne denk gelmesi halinde, süre bunu takip eden ilk iş günü sonunda sona erer.

Cevap Dilekçesi
Madde 11-
Karşı taraf veya tarafların, başvuru dilekçesinin kendilerine tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde cevap dilekçesi sunmaları gerekir.
Cevap dilekçesi ve ekleri karşı taraf sayısının toplamından bir fazla suret olarak hazırlanır ve Tahkim Merkezi’ne elden veya iadeli taahhütlü posta ile teslim edilir.
Cevap dilekçesinde;
a) Tarafların adı, soyadı, unvanı, geçerli nüfus kimlik numarası, uyruğu, adresi ve diğer iletişim bilgileri,
b) Cevap dilekçesinin konusu, dayandığı vakıalar ve uyuşmazlığa ilişkin açıklamalar, delil listesi ve belgeler,
c) Tahkim Anlaşması ve ilgili belgelere varsa itirazlar,
ç) Hakemlerin seçimi ve sayısı ile ilgili bilgiler, varsa hakem seçimine ilişkin öneriler veya itirazlar ile hakem listesinde belirtilenler içerisinden seçilen hakem isimleri,
d) Tahkimin dili ve uygulanacak hukuk kuralları hakkında açıklama,
e) Cevap verenin veya kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası ile dayanak temsil belgesi veya vekâletname bulunur.
Davalı, tahkime katılmaz, tahkim yoluna itiraz eder veya tahkim talebine cevap sunmazsa, bu kurallar uyarınca tahkim yargılaması devam eder.
Karşı Dava
Madde 12-
Davalı, tahkim talebine cevabında karşı davasını açabilir.
Karşı davayla ilgili olarak aşağıdaki hususlara yer verilir:
a) Karşı davaya sebep olan uyuşmazlığın nitelik ve özellikleri ile karşı davanın dayandığı vakıalar hakkında açıklamalar,
b) Talep sonucu ile birlikte miktarı belirli olan karşı dava taleplerinin tutarları ile değer tayini mümkün olmayan hallerde diğer taleplerin yaklaşık parasal değerleri,
c) Tahkim Anlaşması ve gerekli görülen diğer belgelerin birer nüshası,
ç) Karşı davanın harcının yatırıldığına dair dekont.
Cevaba Cevap ve İkinci Cevap Dilekçeleri
Madde 13-
Başvuran taraf, cevap ve varsa karşı başvuru dilekçelerine, başvuru dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde cevap verir.
Aleyhine başvuru yapılan taraf, başvurucunun bir önceki fıkradaki cevaplarına kendisine tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde cevap verir.
Karşı başvurucu, cevabın kendisine tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde cevap verir.
Ek Süre Verilmesi
Madde 14-
Hakem veya Hakem Heyeti belirlenene kadar Tahkim Yürütme Kurulu, belirlendikten sonra da Hakem veya Hakem Heyeti, uygun gördüğü takdirde taraflara ek süreler verebilir. Verilen ek süreler iki haftayı geçemez.
Hakem ve Hakem Heyeti
Madde 15
Barolar tarafından seçilerek gönderilen adaylar ile Tahkim Merkezi’ne başvuranlardan, en az on yıl fiilen serbest avukat olarak çalışmış ve halen barosuna kayıtlı kişilerden, son beş yıl içerisinde hakkında uyarma cezası hariç disiplin cezası verilmemiş olduğunu bağlı bulundukları Barodan belgeleme koşuluyla, hakem veya hakem heyeti listesine yazılabilirler.
10 yıl çalışma esasının tespitinde 1136 sayılı Avukatlık Yasası’nda belirtilen süre hesaplaması  esas alınır.
Tahkim Merkezi’ne başvuran hakem adayları, başvuru formuna mesleki deneyimlerini içeren özgeçmişlerini de eklerler.
Nihai hakem listesi, Barolarca 10.madde doğrultusunda seçilerek gönderilen adaylar ile Tahkim Yürüme Merkezine başvuran, en az 10 yıl fiilen serbest avukat olarak çalışmış ve haklarında disiplin cezası verilmediğini bağlı bulunduğu Barodan belgeleyen kişilerden oluşur. Nihai hakem listesinde yer alacak hakemlerin başvuruları, TBB Tahkim Merkezi tarafından incelenir ve TBB Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.
Taraflar, hakem seçimi usulünü ve hakem sayısını kararlaştırmakta serbesttirler.
Hakem veya hakem heyeti, TBB Tahkim Merkezi hakem listesinden seçilir.
Uyuşmazlıkları çözmek üzere kural olarak bir hakem görevlendirilir.
Taraflarca önceden kararlaştırılmamışsa veya taraflar hakem seçimi üzerinde iki haftalık süre içerisinde anlaşamamışlarsa, TBB Tahkim Merkezi Yürütme Kurulu tarafından bir hakem veya hakem heyeti seçilir.
Tarafların üzerinde anlaşmaları, Tahkim Yürütme Kurulu tarafından davanın üç hakem tayinini gerektirdiğinin takdir edilmesi veya tahkim sözleşmelerinde uyuşmazlığın üç kişilik heyet tarafından çözülmesinin kararlaştırılmış olması hallerinde, taraflardan her biri, bir hakem seçer. Bu şekilde seçilen iki hakem de üçüncü hakemi seçer. Üçüncü hakem heyet başkanı olarak görev yapar.
Hakem veya hakem heyeti oluşturulunca, dosya derhal hakem veya hakem heyetine teslim edilir.
Tahkim Merkezi bünyesinde, sicil numarası verilmek suretiyle hakemlerle ilgili sicil dosyası ve sicil listesi oluşturulur. Tahkim Merkezi’nce yapılacak olan görev dağılımı bu liste çerçevesinde adil ve hakkaniyete uygun olarak yapılır.
Hakemlerin Tarafsızlığı ve Bağımsızlığı
Madde 16-
Hakem veya hakem heyeti görevlerini tarafsız ve bağımsız şekilde yerine getirmekle yükümlüdür. Hakemler uyuşmazlıklar hakkında hak ve nesafet kurallarına uygun olarak bilgi, tecrübe ve vicdanlarına göre karar verirler.
Hakemlik önerilen kimse, bu görevi kabul etmeden önce tarafsızlık ve bağımsızlığından şüphe edilmesine sebep olabilecek hususlar varsa bunu derhal Tahkim Yürütme Kurulu’na bildirmek zorundadır. Hakem, göreve başladıktan sonra ortaya çıkan tarafsızlık ve bağımsızlığından şüphe edilecek durumları da aynı şekilde Tahkim Yürütme Kurulu’na bildirmelidir.
Hakemin reddi
Madde 17-
Hakem veya hakem heyeti, taraflarca kararlaştırılan niteliklere sahip olunmaması, görevi ifada engel ciddi bir durumun varlığı, tahkim usulünde öngörülen bir ret sebebinin olması veya tarafsızlık veya bağımsızlıklarından şüphe edilmesini haklı kılacak sebeplerin ortaya çıkması hallerinde reddedilebilirler.
Hakemin Ret Usulü
Madde 18-
Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça ret sebebinin öğrenilmesinden itibaren iki hafta içerisinde ret talebi, nedenleri ve delilleri ile birlikte yazılı olarak Tahkim Yürütme Kurulu’na bildirilir.
Tahkim Yürütme Kurulu, ret talebini ve eklerini karşı tarafa, ret edilen hakeme veya hakem heyetine üst yazı ekinde derhal bildirir. Karşı taraf ve hakem veya hakem heyeti tebliğ aldığı bu bildirimle ilgili yazılı görüşünü iki hafta içerisinde Tahkim Yürütme Kurulu’na bildirir.
Tahkim  Yürütme Kurulu, en geç iki hafta içerisinde nihai olarak karar verir ve ret talebi hakkındaki nihai kararını taraflara ve hakem veya hakem heyetine derhal yazılı olarak bildirir.
Yeni Hakem
Madde 19-
Herhangi bir nedenle görevini ifa etmediği veya edemeyecek hale geldiği belirlenen (ölüm, ehliyet kaybı, istifa, çekilmiş sayılma, ret talebinin kabulü ve sair nedenlerle) hakem veya hakemler yerine o hakemin atanması hakkındaki usul çerçevesinde yeni bir hakem seçilir.
Hukuki ve Cezai Sorumluluk
Madde 20-
Birlik, Tahkim Yürütme Kurulu ve idari çalışanlarının, tahkim yargılaması veya bağlantılı hususlarda hukuki ve cezai sorumlulukları bulunmaz.
Başvurunun Hakem veya Hakem Heyetine Teslimi
Madde 21-
Tahkim Yürütme Kurulu, hakem veya hakem heyeti oluşturulduktan ve varsa eksik avansın tamamlatılmasından sonra, dosyayı ve eklerini, mevcut dosyanın bir suretinin çoğaltılarak saklanmak üzere yazılı alındı tebliğ şerhiyle,derhal hakem veya hakem heyetine teslim eder.
Hakem veya Hakem Heyetinin Yetkileri
Madde 22-
Hakem   veya hakem heyeti, tahkim sözleşmesinin mevcut veya geçerli olmadığına ilişkin itirazlarda, tahkim sözleşmesinin mevcut veya geçerli olup olmadığına dair karar verme yetkisine sahiptir.
Bir sözleşmenin eki olarak veya asıl sözleşmeden ayrıca yapılmış bir tahkim sözleşmesi veya şartı, bu asıl sözleşmelerin diğer hükümlerinden bağımsız olarak değerlendirilir. Asıl sözleşmenin hükümsüzlüğüne karar verilmiş olması, tahkim sözleşmesini veya şartını kendiliğinden hükümsüz kılmaz.
Hakem   veya Hakem Heyetinin yetkisizliğine ilişkin itirazlar, ilk yanıt dilekçesiyle yapılır. Hakem veya Hakem Heyeti, yetkisizlik itirazını ön sorun şeklinde inceler ve karara bağlar. Yetkili olduğuna dair karar verilmesi halinde tahkim yargılamasına devam eder ve dosyayı karara bağlar.
Hakem   veya Hakem Heyeti, tahkim yargılamasının duruşmalı yapılması halinde duruşma disiplinini temin eder.
Taraflardan biri herhangi bir aşamadan sonra yargılamaya katılmayı reddetse dahi tahkim yargılaması devam eder.
IV. BÖLÜM
TAHKİM YARGILAMASI

Tahkim Yargılamasının Yeri
Madde 23-
Tahkim Yürütme Kurulu ile hakem veya hakem heyetinin toplantı ve duruşmalar için ihtiyaç duyacağı yerler, Birlik Genel Sekreterliği’nce tahsis edilir. Bu yerler tamamen Merkez’e özgülenebileceği gibi ihtiyaç duyuldukça kullanılmak üzere de belirlenebilir.
Tahsis edilen duruşma ve toplantı salonlarının tahkim yargılaması için hakemlere veya hakem heyetine tahsisinin düzenlenmesi, programlanması Tahkim Yürütme Kurulu’nca yapılır.
Gerek    görülen durumlarda ve ancak tarafların görüşleri alınarak hakem veya hakem heyetinin toplantı ve duruşmaları başka bir yerde de yapılabilir.
Tahkimin Dili
Madde 24-
Tahkimin dili Türkçedir. Ancak taraflar, tahkim yargılamasının sözleşmede başka bir dille yapılmasını kararlaştırılmış iseler o yabancı dil esas alınarak yargılama yapılır. Taraflarca talep edilmesi halinde yazışma ve belgelerin o dile çevirisi yaptırılır.
Yargılama Usulü
Madde 25-
Tahkim yargılaması, bu yönergede belirlenmiş usul kurallarına göre yapılır.
Bu yönergeye göre öncelikle taraflarca tahkim sözleşmesi ile belirlenen usul kuralları veya yargılama başlamadan önce taraflarca üzerinde anlaşılan usul kuralları uygulanır.
Taraflarca uygulanacak usul kuralları belirlenmemiş ise hakem veya hakem heyeti tarafından Türk Hukukunda yürürlükte bulunan usuli hükümler ile bu hükümlerde de boşluk bulunması halinde 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümleri uygulanır.
Yargılama Esasına Uygulanacak Hukuk
Madde 26-
Taraflar, hakem veya hakem heyeti tarafından uyuşmazlığın esasına uygulanacak hukuku belirlemekte serbesttirler. Bu hususta bir anlaşma yapılmaması veya taraflarca üzerinde uygulanmasında uzlaşılmış bir hukukun bulunmaması halinde hakem veya hakem heyeti tarafından Türk Hukuku uygulanır.
Hakem veya hakem heyeti, taraflar arasından yapılmış esas sözleşme hükümleri ile tahkim sözleşmesini, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nu, avukatlık mesleğine ilişkin ulusal ve uluslararası düzenlemeleri esas alır.
Yukarıdaki fıkralara göre belirlenen hukuk kurallarında boşluk olması halinde mesleğin icrasına yönelik örf ve adetler göz önünde bulundurulur.
Hakem veya hakem heyeti, taraflarca açıkça yetki verilmediği takdirde uyuşmazlığı dostane aracı yetkisi ile karara bağlamaya yetkili değildirler.
Tahkim Yargılamasında Yönetim
Madde 27-
Hakem veya hakem heyeti ile taraflar, tahkim yargılamasının hızlı ve ekonomik olacak şekilde yürütülmesi için yardımcı olurlar.
Hakem veya hakem heyeti, adil ve tarafsız şekilde hareket eder. Taraflara iddia ve savunmalarını sunmaları için eşit fırsat tanır.
Hakem veya hakem heyeti, yargılamanın gizliliği veya tahkim yargılaması ile bağlantılı her konuda karar alabilir.
Taraflar,hakem veya hakem heyeti tarafından alınan her türlü karara uymayı taahhüt ederler.
İddia ve Savunmanın Genişletilmesi
Madde 28-
Taraflar, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, tahkim yargılaması sırasında iddia veya savunmalarını değiştirebilir veya genişletebilirler. Ancak hakem veya hakem heyeti, bu işlemin gecikerek yapılmış olduğunu veya diğer taraf için haksız bir şekilde büyük zorluk yarattığını ve diğer durum ve koşulları dikkate alarak, böyle bir değişiklik veya genişletmeye izin vermeyebilir.
İddia veya savunma, tahkim sözleşmesinin kapsamı dışına çıkacak şekilde değiştirilemez veya genişletilemez.
İhtiyati Tedbir ve Delil Tespiti
Madde 29-
Tahkim yargılaması sırasında hakem veya hakem heyeti, taraflardan birinin talebi üzerine, uygun görülen koruyucu veya geçici tedbir kararı alınmasına veya delil tespitine karar verebilir. İhtiyati tedbir kararı, uygun bir teminat verilmesine bağlı kılınabilir.
Taraflar, tahkim anlaşmasında ihtiyati tedbir ve delil tespitine yönelik şartları kısıtlayabilirler.
Tarafların tahkim yargılaması dışında koruyucu veya geçici tedbir kararları almak için yargı mercilerine başvurmuş olmaları, tahkim anlaşmasının ihlali veya feragat anlamına gelmez ve tek hakem veya hakem heyetinin sahip olduğu yetkileri etkilemez.
İnceleme ve Duruşma
Madde 30-
Tahkim yargılamasında esas olan dosya üzerinde inceleme yapılmasıdır.
Hakem veya hakem heyeti, taraflardan veya tanıklardan veya bilirkişilerden yargılama açısından önem taşıyan konularda açıklama istemesi veya yargılamanın şartlarına göre gerek duyması halinde duruşma yapılmasına karar verebilir.
Duruşma yapılmasına karar verilmesi üzerine, usulüne uygun olarak duruşmaya davet edilmiş taraflardan biri, geçerli mazereti olmaksızın duruşmaya katılmaz isehakem veya hakem heyeti,duruşmayı yapıp yargılamaya devam edebileceği gibi yargılamaya duruşmasız devam etmeye de karar verebilir.Tanık dinlenmesinde de aynı usul uygulanır.
Bilirkişi, Keşif ve Tanık
Madde 31-
Hakem veya hakem heyeti, tahkim yargılaması sırasında bilirkişiye başvurulmasına, keşif yapılmasına, taraflarca gösterilen tanıkların dinlenmesine veya bir uzman ya da uzmanların dinlenmesine karar verebilir.
Hakem veya hakem heyeti, tanık, bilirkişi veya uzmanı, duruşmada veya keşif esnasında dinleyebileceği gibi yazılı beyanlarını da isteyebilir.
Duruşmaya katılan taraflar veya vekilleri, tanıklara, bilirkişilere, uzmanlara veya duruşmaya çağrılmış diğer kişilere duruşma disiplinini bozmayacak şekilde doğrudan soru sorabilirler. Yöneltilen soruya itiraz edilmesi halinde, sorunun cevaplanıp cevaplanmayacağına hakem veya hakem heyeti karar verir.
Keşif yapılmasına karar verilmiş ise keşfin yapılacağı yer ve saat taraflara bildirilir. Taraflar, keşifte hazır olmasalar bile keşif icra edilir.
Gizlilik
Madde 32-
Taraflarca aksi kararlaştırılmadığı sürece yargılama gizli yapılır.
Taraflardan birinin talebi üzerine Tek hakem veya hakem heyeti,tahkimin ve yargılamanın gizliliği ile ilgili her türlü emri verebilir.
Hakem   veya hakem heyeti, gizli bilgilerin ve ticari sırların korunması için gerekli önlemleri alır.
Tahkim kararları, tarafların ad ve adresleri açıklanmak yerine kodlanmak ve gizli bilgilerin ve ticari sırların mahremiyetine bağlı kalınmak suretiyle, Tahkim Merkezi tarafından yayınlanabilir.
V.BÖLÜM
TAHKİM KARARI

Karar Süresi
Madde 33-
Hakemin seçilmesinden veya hakem heyeti oluşturulduğu günden itibaren üç ay içinde nihai karar verilir. Karar süresi, tarafların karşılıklı muvafakati ile uzatılabileceği gibi taraflardan birinin istemi üzerine hakem veya hakem heyetince bir ayı geçmemek üzere uzatılabilir.

Karar Verilmesi
Madde 34-
Hakem veya hakem heyeti, nihai karar dışında ara karar, usuli karar veya kısmı kararlar alabilir.
Yargılamayı hakem heyeti yapıyorsa kararlar oy çokluğu ile alınır.
Hakem heyetinde karar almak için çoğunluk sağlanamadığı hallerde heyet başkanının oyu karara esas alınır. Bu durumlarda heyet başkanı çekimser kalamaz.
Kararların Kapsamı
Madde 35-
Nihai kararda;
a) Tarafların varsa kanuni temsilcilerinin ve vekillerinin ad ve soyadı, unvanları, geçerli kimlik numaralan, uyruğu ve adresi,
b) Tarafların iddia ve savunmalarının özeti,
c) Hükmün gerekçesi,
ç) Hüküm altına alınan hususlar,
d) Tahkimin yeri ve tarihi,
e) Tahkim masrafları ve varsa gider avansı iadeleri,
f) Karara katılan hakem veya hakemlerin adı, soyadı, imzaları, varsa karşı oyları ve gerekçeleri belirtilir.
Tahkim kararı, tahkim yargılamasının yapıldığı yer ve tarihte, hakem veya hakem heyeti tarafından imzalandığı günde verilmiş sayılır.
Tarafların talebi üzerine Raportör Avukat, her zaman, kararın aslına uygunluğunu onayladığı nüshalarını taraflara verir. Karar nüshası, taraflar, temsilcileri ve vekilleri dışında kimseye verilmez.
Kararların Tebliği
Madde 36-
Hakem veya Hakem Heyetinin nihai kararı, hakem veya hakem heyeti tarafından imzalanarak tüm dosya kapsamı ile birlikte Tahkim Merkezi Raportör Avukatı’na teslim edilir. İmzalı kararların tesliminden sonra ücret ve masraflar gecikmeksizin hakemlere ödenir.
Dosyanın teslim alınması ile birlikte kararlar Raportör Avukat tarafından taraflarına tebliğ edilir.
Kararın bir sureti ve yargılama dosyası, Tahkim Merkezi tarafından on yıl süre ile muhafaza edilir.
İcra Edilebilirlik
Madde 37-
Tahkim kararları taraflar için nihai ve bağlayıcıdır.
Taraflar, uyuşmazlığı yönergede belirlenen kurallar içerisinde tahkime sunmakla, tahkim kararlarını derhal icra etmeyi taahhüt, kabul ve beyan etmişlerdir.
Kararların Sulh Yolu ile Verilmesi
Madde 38-
Taraflar, hakem veya hakem heyetinedosya teslim edildikten sonra sulh olurlarsa, tarafların yazılı talebi ve hakem veya hakem heyetinin onayı üzerine, sulh, tarafların anlaşmasıyla verilmiş bir hakem kararı olarak kayıt altına alınır.
Karar Düzetilmesi, Yorumlar ve Tamamlama
Madde 39-
Hakem veya hakem heyeti sonradan farkına vardığı hesap, yazım ve maddi hatalarını re’sen düzeltebilir, karara bağlanmamış bir husus varsa re’sen tamamlama kararı verebilir.
Taraflardan her biri, hakem veya hakem heyeti kararının kendisine tebliğinden sonra iki hafta içerisinde hesap, yazım ve maddi hataların düzeltilmesini, kararın tümünün veya bazı bölümlerinin yorumlanmasını, karara bağlanmamış bir husus varsa tamamlanarak karara bağlanmasını isteyebilir.
Raportör Avukat, taraflarca yapılan karar düzeltme, yorumlama ve tamamlama taleplerine ilişkin dilekçeleri derhal hakem veya hakem heyetine tebliğ eder.
Hakem veya hakem heyeti, bu maddenin 2. fıkrasına göre yapılan düzeltme, yorum ve tamamlama kararlarını iki hafta içerisinde taraflara tebliğ edilmek üzere Raportör Avukat’a teslim eder.
Verilen düzeltme, yorum ve tamamlama kararları taraflara tebliğ edilir ve tahkim kararının bir parçasını oluşturur.
Düzeltme üzerine verilen kararların taraflarına tebliğinden itibaren, taraflardan her biri iki hafta içerisinde düzeltme talebinde bulunabilirler. Bu düzeltme talepleri önceden inceleme konusu yapılmış talepler ise nihai olarak reddedilir.
Düzeltme üzerine verilen kararlar yeni vakıa ve bulgular taşıyorsa bu maddenin 2. 3. ve 4. fıkraları hükümleri uygulanır. Bu halde verilen yeni karar nihai karardır.
VI. BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER

Tahkim Yargılama Giderleri
Madde 40-
Yargılama giderleri;
a)Tahkim başvuru ücreti,
b) Hakem veya hakem heyeti ücretlerini, Hakem veya hakem heyetinin yargılama kapsamında yaptıkları seyahat ve ilgili masrafları,
c) Belirlenen bilirkişi veya uzmanlara ödenecek ücretleri,
ç) Keşif giderlerini,
d) Hakem veya hakem heyetince onaylanmış tanık seyahat giderleri ve tanıklık ücretlerini,
e) Yargılama sırasında yaptırılan tercüme masraflarını,
f) Tebligat giderlerini,
g) Geçici, idari ve ek giderleri ve diğer makul giderleri kapsar.
Taraflar üzerine yüklenilecek miktarlar talebin kabul ve ret edilen kısımları oranında gösterilmek suretiyle kararda yer alır.
Başvurucu,  tahkim başvuru ücretini ve yargılama giderleri için yargılama gider avansını başvuru sırasında yatırmak zorundadır. Eksik yatırılan başvuru ücreti ve yargılama gider avansı için sorumlu tarafa 7 günlük kesin süre verilir bu süre içerisinde yargılama gideri yatırılırsa işleme devam edilir aksi durumda başvuru işleme konulmaz.
Hakem ücretinin, tarafların üzerinde anlaştığı veya Yürütme Kurulu tarafından özel hallerde Birlik Yönetim Kurulu’nca belirlenecek hakem/hakemlerin tespiti ve ücretlerinin belirlenmesi sonrasında peşinen başvurucu tarafından yatırılması zorunludur. Hakem ücreti, haksız çıkma oranında karşı tarafa yükletilir.

Gider Avansı
Madde 41-
Tahkim Merkezi,  gerekirse tahkim yargılama giderleri için başvurucudan ayrıca tahkim masraflarını karşılayacak oranda yargılama gider avansı talep edebilir.
Tahkim Merkezi tarafından belirlenen gider avansının tamamı, başvurucu tarafından ödenir. Yargılama sonunda artan kısım talep halinde yatırana iade edilir. Harcanan kısım, haksız çıkma oranında karşı tarafa yükletilir.

Yargılama Masrafları İçin Avans Yatırılması
Madde 42-
Tahkim Merkezi, tahkim talebini aldıktan sonra Tahkim Yürütme Kurulu, taraflarca ileri sürülen talepler için idari masraflar ile hakem masraflarını karşılayacak avans miktarını belirler. Bu miktar, davacı ve davalı taraflarca eşit olarak ödenir.
Davalı karşı dava açtığı takdirde Tahkim Yürütme Kurulu, davacının talebi ve karşı dava için ayrı avans miktarı belirleyebilir. Bu durumda taraflardan her biri, kendi talebi hakkında belirlenen avansı yatırır. Taraflardan herhangi biri, kendi payına düşen avansı yatırmayan tarafın yerine gerekli avans tutarını yatırabilir.
Belirlenen avans yatırılmadığı takdirde Tahkim Yürütme Kurulu, tek hakem veya hakem heyetinin görüşünü aldıktan sonra yargılamayı durdurabilir. Yargılamanın durdurulduğunun taraflara bildirilmesinden itibaren avansın yatırılması için ilgili taraf veya taraflara on beş günlük süre verilir. İlgili taraf veya tarafların talebi üzerine, Raportör Avukat, ek süre verebilir. Süresinde avans yatırılmadığı takdirde bu durum tek hakem veya hakem heyetine bildirilir ve bunun üzerine tek hakem veya hakem heyetiyargılamaya son verir. Bu halde ilgili taraf, aynı talep veya taleplerini, daha sonraki bir tahkim yargılamasında ileri sürebilir.
Yargılama gider ve avanslar Birliğin ayrı bir banka hesabına yatırılır ve bu hesaptan işlem yapılır.
Tebligat
Madde 43-
Hakem veya hakem heyeti, Tahkim Merkezi ve taraflar arasındaki tüm tebligat ve yazışmalar, muhatabın veya temsilcisinin Kurul’a bildirdiği adresine yapılır. Tebliğ usulünü belirleme yetkisi Yürütme Kurulu’na aittir.  Tahkim Merkezi Yürütme Kurulu taraflar aksini kararlaşmadıkça, tebligatın elden, posta teşkilatı, kargo, kurye, faks, teleks, elektronik posta veya muhatabına gönderildiğine dair herhangi bir kayıt içeren diğer telekomünikasyon araçları ile yapılmasına karar verebilir.

 

Tahkim Merkezi Çalışma Usul ve Esasları İç Yönergesi
Madde 44-
Birlik Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Tahkim Merkezi Çalışma Usul ve Esasları İç Yönergesi bu Yönergenin ayrılmaz ekidir.
VII. BÖLÜM
YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

Yürürlük
Madde 45-
Bu Yönerge Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun kararı ile 12.07.2019 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 46-
Bu Yönerge hükümleri Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
Geçici Madde 1-
İşbu yönergenin yayınlandığı tarihten itibaren (Değişik: YK/29.11.2019/2019-1458/Gen. Sek. Sunuşu) 6 ay*içerisinde halen mevcut olan hakemlerin görevleri sona erer. Şu kadar ki ellerinde mevcut uyuşmazlık dosyaları bulunan hakemlerin görevleri, bu dosyaların hitamına kadar, bu dosyalar için devam eder.
* Yönergenin 12.07.2019 tarihli metninde 90 gün olarak belirlenen süre, 29.11.2019 tarihli 1458 K sayılı Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu kararıyla “6 ay” olarak değiştirilmiştir.
Geçici Madde 2:
Bu Yönerge değişikliği Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun kararı ile  01.03.2021  tarihinde yürürlüğe girer.

Geçici Madde  3:
2021 yılı için BAŞVURU ÜCRETİ:300,00.-TL YARGILAMA GİDERİ AVANSI: 200,00.-TL belirlenmiştir.
Geçici Madde 4-
2021 yılı için hakem ücretleri, aşağıdaki tablodaki esaslara göre belirlenmiştir:

 

HAKEM ÜCRETLERİ

 

2021 Yılı Hakem Ücretleri ve Gider Avansı miktarı konusunda aşağıdaki listenin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

0-10.000 TL arası 750 TL
10.000-25.000 TL’ye kadar 1.000 TL
25.000-50.000 TL arası 1.800 TL
50.000-100.000 TL arası 2.500 TL
100.000-150.000 TL arası 4.750 TL
150.000 TL ve üzeri 5.500 TL

150.000 TL ve üzeri dosyalarda Tahkim Yürütme Kurulunun önerisi ile Birlik Yönetim Kurulu hakem ücretlerini artırmaya yetkilidir.

2021 yılı için BAŞVURU ÜCRETİ:300,00.-TL YARGILAMA GİDERİ AVANSI: 300,00.-TL olarak belirlenmiştir.